عكاسی كه تعدادی از آثارش را مشاهده می كنید، از اهالی " اوآهو " است كه اخیرأ شهرتی جهانی كسب نموده است.

 

او یك " موج سوار " است و غالبأ هنگام عكاسی ناپدید می شود كه دلیل آن بخوبی در تصاویر پیداست !!!

 

 

 

 

تصاویر بی نظیر امواج، كار این عكاس درجه یك، " كلارك لیتل " می باشد.

 

او زندگی خود را وقف عكاسی از موج ها كرده و بهترین عكسهایی كه تا كنون گرفته را چنین بار چاپ و منتشر كرده است. تخصص وی در ثبت تصاویر بدیع از داخل

 

 

 

 

" لوله " آب است، اصطلاحی كه موج سواران به كار می برند.


 
 Sun...
Glints off wave

 
 

Sand...
In surf

 
 

Tubular... Shining
 
 

 Beach...
Surf crashes down

 
 

Molten...
Liquid gold

 
 

White....
Tumultuous water

 
 

Splash...
Stunning shot

 
 

Red....
Mysterious shot

 
 

Break...
Wave crashes down

 
 

What a
Magical Wave!